สกธ.เปิดหลักหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6)

17 พ.ย. 2564 13:03 น. 504 ครั้ง

เมื่อวัน 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนของสำนักงานกิจการยุติธรรมในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีคณะผู้บริหารร่วมบรรยายถึงบทบาทภารกิจของ สกธ. เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในด้านต่าง ๆ

  หลักสูตร ศวธ.6 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รวม 9 วันทำการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 35 คน จาก 18 หน่วยงาน หัวข้อหลัก คือ “วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

  โดยหลักสูตร ได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัย (Research Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 ได้แก่

  1. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ปกครอง

  3. การพัฒนากฎหมาย (Better Regulation)

  4. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม

  5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลไกในกระบวนการยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด