สกธ.เข้าร่วมชี้แจง ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ครั้งที่ 16

17 พ.ย. 2564 13:09 น. 460 ครั้ง

   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams (ครั้งที่ 16)

  สถานะปัจจุบันของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ รายมาตรา และหลักการภาพรวมทั้งฉบับ โดยคงเหลือ หมวด 1 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ที่ค้างการพิจารณาไว้ (มาตรา 5-มาตรา 12) และต่อไปจะเป็นการพิจารณาทบทวนภาพรวมทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่ง

  การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเนื้อหาของหมวด 2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ หมวด 4 การคุมขังภายหลังพ้นโทษ  หมวด 6 การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย หมวด 7 การอุทธรณ์ และบทเฉพาะกาล จำนวน 12 มาตรา ได้แก่ มาตรา 2/1
มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 13 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47/1 มาตรา 48 และมาตรา 49

  ประเด็นสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ เรื่องฐานความผิดอุกฉกรรจ์ร้ายแรงตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตัดถ้อยคำ ความผิดอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงออก ปรับคำนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา บทบัญญัติในร่าง พ.ร.บ.ฯ อาทิ การเฝ้าระวัง การคุมขัง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ต้องใช้ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเท่านั้น การกำหนดบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขเฝ้าระวัง กระบวนการทบทวนคำสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษทุก 6 เดือน ของกรมราชทัณฑ์ การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ทำผิดตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และการกำหนดเงื่อนไขเฝ้าระวัง สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
การอุทธรณ์คำสั่งและมาตราการตามร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย ห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริง การเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมคดีที่ค้างการพิจารณาของศาล ความเชื่อมโยงกับศูนย์ JSOC และการกำหนดให้กรมคุมประพฤติมีส่วนงาน หรือเสนอของบประมาณและอัตรากำลัง ส่วนนี้
ที่ประชุมให้ตัดออก เนื่องจากไม่อยู่ในบริบทหรืออำนาจที่จะกำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

  ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฯ ตามข้อสังเกตให้แล้วเสร็จ และนำร่าง พ.ร.บ. ที่ได้แก้ไขปรับปรุงภาพรวมทั้งฉบับ มาเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 16 และ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด