สกธ.เข้าร่วมชี้แจง ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯครั้งที่ 17ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)

17 พ.ย. 2564 13:22 น. 467 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2)นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams (ครั้งที่ 17) การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของร่าง พ.ร.บ.ฯ ภาพรวมทั้งฉบับ โดยมีความคืบหน้าในการพิจารณา จำนวน 3 หมวด ดังนี้

  - หมวด 1 คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (ร่างมาตรา 5-ร่างมาตรา 12)

  - หมวด 2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (ร่างมาตรา 13-ร่างมาตรา 16)

  - หมวด 3 การเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา 17-ร่างมาตรา 23)

  ประเด็นสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และคุณสมบัติของคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ กระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (ศาล อัยการ พนักงานคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์) การกำหนดมาตรการทางการแพทย์ และมาตรการอื่น เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ เช่น ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย รับการบำบัด รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ และการติด em เป็นต้น รวมถึงระยะเวลาเฝ้าระวัง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารายชื่อนักโทษเด็ดขาด ที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ รวมถึงกำหนดวิธีการและระยะเวลา พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการ และการไต่สวนของศาล เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับศูนย์ JSOC โดยจะมีการนัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด