กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 328 : การขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

18 พ.ย. 2564 09:40 น. 152 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 328 : ตอน การขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าว มาทำงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมการจัดหางานก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ซึ่งการออกใบอนุญาตฉบับใหม่จะใช้เลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิม โดยสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอได้ที่

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

(2) ในจังหวัดอื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(3) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด


ข้อมูลจาก : กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด