กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 329 : อยากได้รถยนต์ใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง

18 พ.ย. 2564 10:04 น. 277 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 329 : ชื่อตอน : อยากได้รถยนต์ใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น : สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ต้องเป็นภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1)ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ ตัวถัง สภาพการใช้งาน รวมถึงระยะทางที่ได้ใช้แล้ว กรณีรถใช้แล้ว รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์ (ถ้ามี) ราคาเงินสดและผ่อนชำระ จำนวนเงินจอง วันส่งมอบรถยนต์ 

(2)ขอสินเชื่อไม่ผ่าน มีการปรับเปลี่ยนราคาให้สูงขึ้น ไม่สามารถส่งมอบภายในกำหนดเวลา ต้องได้เงินจองคืนเต็มจำนวน

(3)วิธีคำนวณเงินค่าเช่าซื้อพร้อมดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละงวด 

(4)ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงรายละเอียดจำนวนงวดที่ต้องชำระ วัน เดือน ปี ที่ชำระเงิน จำนวนค่าเช่าซื้อในแต่ละงวด โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ย รวมทั้งส่วนลดให้ผู้เช่าซื้อ 

(5)ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงหนี้ โดยให้ระบุวิธีการคิดคำนวณไว้ในเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลจาก :  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ข้อ 4

 

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด