กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 330 : เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ

23 พ.ย. 2564 11:44 น. 181 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 330 : เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ

กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3 งวดติดต่อกัน และผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ หากผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวหรือไม่นำเงินไปชำระเจ้าหนี้ได้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ และสามารถยึดรถกลับไปได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จะมายึดเอารถยนต์ไปโดยพลการตามอำเภอใจ โดยปราศจากความยินยอมของผู้เช่าซื้อไม่ได้ หากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอมส่งมอบรถคืนไฟแนนซ์จะต้องนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล โดยอาศัยคำพิพากษา คำบังคับและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น

ในกรณีที่ยึดรถกลับไปได้ และนำรถออกขายทอดตลาด ส่วนมากจะขายได้ในราคาต่ำมาก หากขายทอดตลาด ได้เงินมาไม่เพียงพอชำระหนี้ เจ้าหนี้หรือ ไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลให้เราชำระหนี้ส่วนที่ขาดต่อไป

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด