สกธ. เข้าร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021"

29 พ.ย. 2564 11:07 น. 504 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน​ 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีปิดงาน" มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021" และการมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ โดยมีผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม" ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับรางวัล SilverAward ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เป็นผู้มอบรางวัลให้กับพันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และมอบโล่แสดงความขอบคุณสำนักงานกิจการยุติธรรมที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นผู้รับมอบโล่ฯ

  ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงยุติธรรม ในงาน" มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021" ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในส่วนของภาคนิทรรศการ ได้แก่ การเผยแพร่ผลวิจัยของหน่วยในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ อาทิ วารสารการกระบวนการยุติธรรม การจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “จับคนผิด Justice Game” การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านกฎหมายสมุดภาพ Infographic และภาคการประชุม ได้มีการจัดการเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ มีผู้บริหารหน่วยงาน นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด