"ALTERNATIVE CHOICE" : ทีม LOW BUDGET PRODUCTION

8 ธ.ค. 2564 13:38 น. 43 ครั้ง


"ALTERNATIVE CHOICE" : ทีม LOW BUDGET PRODUCTION

รางวัลชมเชย

หนังสั้นเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังสั้นที่ชนะการประกวดโครงการประกวดหนังสั้น จำนวน 5 เรื่อง

ภายใต้หัวข้อ "โอกาสที่สังคมมอบให้" จัดโดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน #กระทรวงยุติธรรม #กรมคุมประพฤติ #หนังสั้น #โอกาสที่สังคมมอบให้ #การป้องกันอาชญากรรม #ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย #กระบวนการยุติธรรม #ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด