กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 350 : ได้รับมรดก ต้องรับผิดในหนี้สินด้วยหรือไม่

15 ธ.ค. 2564 16:32 น. 215 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 350 : ได้รับมรดก ต้องรับผิดในหนี้สินด้วยหรือไม่

 

นาย A ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และทันทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตไป ทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวทั้งหมดของนาย A ที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่ความตาย ก็จะกลายเป็นกองมรดกทันที ซึ่งมรดกทั้งหลายของนาย A จะตกทอดแก่ทายาทของนาย A ต่อไป

 

แต่มรดกตามกฎหมายนั้นไม่ใช่หมายความเพียงเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหนี้สิน ตลอดจนสิทธิหน้าที่ต่างๆ ของเจ้ามรดกผู้ตายที่ทายาทผู้รับมรดกจะต้องรับเอาไปด้วยตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 กำหนดไว้ เพียงแต่ทายาทไม่ต้องรับผิดในหนี้สินเกินไปกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับมาเท่านั้น ตามมาตรา 1601

 

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 มาตรา 1601

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด