กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 353 : พื้นที่สร้างเสร็จไม่เท่าที่ตกลงกันไว้

21 ม.ค. 2565 14:31 น. 180 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 353 : พื้นที่สร้างเสร็จไม่เท่าที่ตกลงกันไว้

 

ปัจจุบันคนนิยมซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมตั้งแต่โครงการยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้หลายครั้งที่อาจมีจำนวนพื้นที่ห้องชุดจริงไม่ตรงกับจำนวนพื้นที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ

เนื่องจากการก่อสร้างหรือการวัดพื้นที่จริงย่อมมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้าง

 

ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดว่าถ้าจำนวนพื้นที่ที่วัดได้จริงกับพื้นที่ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย แตกต่างกันมากเกินกว่า 5% ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ผู้จะซื้อจึงจะมีสิทธิปฏิเสธไม่ซื้อห้องชุดดังกล่าวอีกต่อไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 466 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด