กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 354 : ปล่อยหมาไปกัดเพื่อนบ้าน

21 ม.ค. 2565 14:32 น. 7,824 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 354 : ปล่อยหมาไปกัดเพื่อนบ้าน

 

การปล่อยปละละเลยสุนัขของตนเองจนไปกัดผู้อื่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากเจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 22 มาตรา  24 หรือฝ่าฝืนมาตรา 23  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 32 และอาจต้องชดใช้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสุนัข โดยเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ถูกสุนัขกัด เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปละละเลย ไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดู ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำประมาทของเจ้าของสุนัข 

 

ดังนั้นเจ้าของอาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการทำงาน หรือ ขาดรายได้ ตามมาตรา 433 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 มาตรา 32

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด