การพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระยะที่ ๑