การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

- เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai จำนวน 10 เครื่อง
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง
- ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด
- เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง
- เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง
- เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

โดยกรมราชทัณฑ์ได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆ ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร และเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะ ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ได้อย่างทั่วถึง