การเสด็จแทนพระองค์

การเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ 1