กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 365 : โพสต์ภาพวาบหวิว อาจถูกจับ-ปรับ

24 พ.ค. 2565 16:29 น. 1,206 ครั้ง

 

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 365 : โพสต์ภาพวาบหวิว อาจถูกจับ-ปรับ


การโพสต์ภาพโป๊เปลือย เปิดเผยเรือนร่าง หรือกระทำลามกบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นกรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (4) และ (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดอาญา เพราะเป็นการกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท อีกด้วย

คำว่า ธารกำนัล หมายถึง กระทำในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ ทั้งนี้แม้จะมีคนอื่นเห็นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งสื่อออนไลน์มีลักษณะตามความหมายดังกล่าวที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้

ที่มา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (4) และ (5)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด