• Slide 0
  • Slide 1

อำนาจหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(๑)  จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการบริหารบุคลากรของกระทรวง

(๒)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง รวมทั้งงานสวัสดิการ

(๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ กลุ่มงาน ดังนี้

          (๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ร่างโต้ตอบ พิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร เก็บรักษา ค้นหา ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปของกอง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่งานการประชุมของกอง เช่น การเตรียมห้องประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์และช่วยอำนวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง ดำเนินการจัดทำและรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกองเพื่อของบประมาณในแต่ละปี รวบรวมสถิติข้อมูลและทะเบียนเอกสาร ข่าวสาร รวมทั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัด   โดยเฉพาะและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          (๒)  กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกอง/สำนัก/ศูนย์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี การจัดทำแผนอัตรากำลัง ของส่วนราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง เช่น การกำหนดตำแหน่ง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง การขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน การขอเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญของตำแหน่ง การทบทวนการกำหนดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ การประเมินค่างานของตำแหน่ง การจัดกลุ่มตำแหน่ง เป็นต้น การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน การขอให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          (๓)  กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบำเหน็จความชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    -  งานด้านระบบข้อมูลบุคคล  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกระทรวง การศึกษาค้นคว้า จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลข้าราชการ การประมวลผลและให้บริการด้านข้อมูลบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการเกษียณอายุราชการและการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้าง การแจ้งการเกษียณอายุราชการและขอแก้ไขประวัติเงินเดือน ปีเกิด การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง และหนังสือรับรองต่าง ๆ แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐระบบทะเบียนสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐเข้าในบัตรประชาชนเอนกประสงค์ การจัดทำฐานข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS III) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                    -  งานด้านค่าตอบแทน มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ เสนอแนะ ทำความเห็นเกี่ยวกับการขอกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการเพื่อขอรับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ บำเหน็จตกทอดแก่ทายาทข้าราชการที่ถึงแก่กรรม งานเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมา

                    -  งานด้านบำเหน็จความชอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวง การพิจารณาเลือกข้าราชการผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          (๔)  กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งลักษณะบริหาร การขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  และประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ การเปลี่ยนสายงานข้าราชการผู้มีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น การลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และข้าราชการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ การช่วยราชการ การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำผ่านระบบงานบัญชีถือจ่ายของกรมบัญชีกลางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล/กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          (๕)  กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการและลูกจ้างนอกจากสวัสดิการที่ทางราชการ จัดให้อยู่แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า กองทุนสงเคราะห์ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม การจัดบ้านพักข้าราชการและสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยการบริการรถรับ-ส่งข้าราชการ การจัดหาทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับข้าราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี การเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของข้าราชการ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพพลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แก่ข้าราชการ  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล/กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย       

           (๖)  กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการดำเนินการทางวินัยหรือทักท้วงการดำเนินการทางวินัย พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และคำร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารราชการ จัดทำคู่มือ การดำเนินการทางวินัย การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางมาตรการ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีวินัยและทัศนคติที่ดี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและกำหนดแนวทางและเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง อ.ก.พ. ของสำนักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2560 13:50 น.

จำนวนผู้อ่าน 3,722 คน