ดีเอสไอ ร่วมกรมพระธรรมนูญ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน กระทรวงกลาโหม

21 มิ.ย. 2565 13:27 น. 120 ครั้ง

วันจันทร์ที่  20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับพลเอก ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน กระทรวงกลาโหม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยานในคดีอาญาได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีบทบาทในการคุ้มครองพยานเพิ่มมากขึ้นในคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนอันเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 โดยหลักสูตรกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565  ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก 
        ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและการประสานงาน การให้ความคุ้มครองพยานในคดี  อาญาระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงกลาโหม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด