DSI จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากร”

8 ก.ค. 2565 08:47 น. 85 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 กรกฎาคม 2565  กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากร”  ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 113 คน โดยมีพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการทางวินัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรดำรงตนตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด