กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 371 : เห็นคนจมน้ำ แต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยอาจเป็นความผิด

14 ก.ค. 2565 13:56 น. 3,593 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 371 : เห็นคนจมน้ำ แต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยอาจเป็นความผิด

ห้ามนิ่งเฉยกับภยันตรายตรงหน้าของบุคคลอื่น ซึ่งหากมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่นเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจำสระน้ำเห็นคนจมน้ำในสระที่ตัวเองดูแล แต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยก็อาจเป็นความผิดเนื่องจาก “งดเว้น” การกระทำ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายโดยตรง
แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง สามารถเข้าไปช่วยได้ แต่ก็ไม่ช่วย ซึ่งหากไม่ยอมเข้าไปช่วยก็อาจเป็นความผิดอาญาได้เช่นกันเนื่องจาก “ละเว้น” การกระทำ อย่างไรก็ดีการ “ละเว้น” หน้าที่พลเมืองดีในลักษณะนี้เป็นความผิดที่มีโทษสถานเบา (ลหุโทษ)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคห้า การกระทำ ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

ข้อมูล : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคห้า และมาตรา 374

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด