กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 374 : จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

19 ก.ค. 2565 14:22 น. 2,271 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 374 : จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

การจอดรถที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องจอดในพื้นที่ของตนเองที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถในทางสาธารณะหรือพื้นที่เอกชน เช่น ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 ประกอบมาตรา 148 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ ซึ่งการจอดรถบนทางสาธารณะแม้จะเป็นหน้าบ้านของตนเอง แต่ก็สามารถสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น เนื่องจากไม่สามารถสัญจร หรือถอยรถเข้า-ออกได้อย่างสะดวกหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และอาจมีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รู้แบบนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่สาธารณะ แม้จะเป็นหน้าบ้านของตัวเองก็ตาม เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง,พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 และมาตรา 148

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด