กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 377 : ขับรถป้ายแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

19 ก.ค. 2565 17:04 น. 206 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 377 : ขับรถป้ายแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน มีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบันการใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 59 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมการขนส่งออกมายืนยันว่าการจดทะเบียนรถใหม่สามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วันเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถหรือศูนย์บริการ (กรณีเป็นฝ่ายดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เจ้าของรถ) ในการเร่งรัดดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรถ
หลีกเลี่ยงการขับรถข้ามจังหวัด การขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัดมีโอกาสสูงที่จะถูกเรียกตรวจโดยเจ้าพนักงาน เนื่องจากตามกฎหมาย ระบุว่า รถป้ายแดงจะสามารถวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะต้องใช้เกินกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ขับรถป้ายแดงทุกคนจะต้องลงบันทึกในสมุดบันทึกหรือ "สมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ" โดยระบุวัน/เวลา/สถานที่และเหตุจำเป็นพร้อมได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน และหากมีความจำเป็นต้องขับข้ามจังหวัดก็ต้องระบุเช่นกันพร้อมได้อนุญาตจากนายทะเบียนด้วย  หากขับรถระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 (1) มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 59 และมาตรา 60

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด