กระทรวงยุติธรรม นำเสนออินโฟกราฟิกข้อมูลความรู้กฎหมาย เรื่อง "ร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง" ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....

26 ก.ค. 2565 11:17 น. 899 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม นำเสนออินโฟกราฟิกข้อมูลความรู้กฎหมาย เรื่อง "ร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง"
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....

ทำไมต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....

ขั้นตอนและกระบวนการในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ. เช็คเด้ง

ประโยชน์ที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับ

________________________________________
#กระทรวงยุติธรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #กองกฎหมาย #กองกลาง
#prmoj #อินโฟกราฟิก #infographic #ร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง #เช็คเด้ง
#ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....

เอกสารแนบ