สัมภาษณ์ นางสาวยุพาภรณ์  ศิริกิจพาณิชย์กูล  รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ. ....

28 ก.ค. 2565 20:49 น. 158 ครั้ง

สัมภาษณ์ นางสาวยุพาภรณ์  ศิริกิจพาณิชย์กูล 
รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในประเด็น ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ. ....

ออกอากาศทางรายการ หมุนตามวัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. FM ๙๒.๕ MHz /AM ๘๙๑ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

#สัมภาษณ์ #รองอธิบดีกรมบังคับคดี #รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ. ....
#รายการหมุนตามวัน #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด