ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

4 ส.ค. 2565 14:24 น. 110 ครั้ง

เอกสารแนบ