กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 380 : มารู้จักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเสียงในรถ

10 ส.ค. 2565 14:32 น. 275 ครั้ง

 

ชื่อตอน : มารู้จักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเสียงในรถ
ประกาศจากกรมขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเสียงของรถยนต์
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่มีเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และค่าระดับเสียงตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 กับรถยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ประกอบด้วยประเภทรถดังต่อไปนี้
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
4 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
5. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
6. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
7. รถยนต์บริการ
8. รถยนต์สามล้อ
ยกเว้นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
โดยรถยนต์ทุกประเภทมีข้อกำหนดเรื่องของระดับเสียงรายละเอียด ดังนี้
1. รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
- ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ
2. รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- กรณีน้ำหนักรถเปล่าเกินกว่า 2,200 กิโลกรัม ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 99 เดซิเบลเอ
- กรณีเป็นรถขนาดเล็กมีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ค่าระดับเสียงต้อง ไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ
- ยกเว้นรถยนต์สามล้อทุกคันค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 95 เดซิเบลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic Commission for Europe : UNECE) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนามาตรฐานยานยนต์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันจึงยังคงกำหนดค่าระดับเสียงเท่าเดิมคือไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด