ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

14 มี.ค. 2560 10:31 น. 2,369 ครั้ง

ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนแม่บทการเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ และการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางที่สำนักงานกิจกรรมยุติธรรมอำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมระดับต่างๆ