กระบวนการยุติธรรมจะพัฒนาไปเช่นไร

14 มี.ค. 2560 10:31 น. 2,186 ครั้ง

กระบวนการยุติธรรมจะพัฒนาไปเช่นไร
ในอนาคตประเทศไทยจะมี คณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานยุติธรรมของชาติและมีแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน