แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมคืออะไร

14 มี.ค. 2560 10:32 น. 3,261 ครั้ง

แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมคืออะไร
คือนวัตกรรมของกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยวัตถุประสงค์ของการมีแผนแม่บทฯ ก็เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นองค์รวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มีการปฏิบัติและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ