DSI ชู “โครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง : กรณีแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” เพื่อประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

19 ส.ค. 2565 12:05 น. 82 ครั้ง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1  อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ขั้นการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (Site Visit Review) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings โดย นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำเสนอ “โครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง : กรณีแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ให้กับคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด