กระทรวงยุติธรรม เรียกประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

9 ก.ย. 2565 17:38 น. 55 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหลายส่วนราชการ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางวิดิทัศน์ (video Conference)

ในการประชุมมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำนวน 87 คน แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือน 6 คน ทหาร 8 คน ตำรวจ 58 คน นักการเมืองท้องถิ่น 15 คน ในทางอาญาดำเนินคดีไป ทั้งสิ้น 91 คดี (เจ้าหน้าที่รัฐ 4 คน ถูกดำเนินคดีคนละ 2 คดี) และได้ดำเนินการทางวินัยทั้งสิ้น 79 คน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ 8 คนยังไม่มีข้อมูลวินัย) และยึดอายัดทรัพย์สินรวม 78.1 ล้านบาท
โดยมีคดีที่สำคัญที่นำเสนอเพื่อพิจารณา เข้าเป็นเรื่องติดตาม ได้แก่ กรณี สิบตำรวจโทหญิง สังกัด กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 1 เป็นข้าราชการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และเอาคนลงมาเป็นทาสฯ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ กรณีดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำความผิด ซึ่งปัญหาที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน TIP REPORT ประจำปี 2022 และถูกกล่าวถึงว่าเป็นปัญหาของการต่อต้านการค้ามนุษย์

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด