DSI จัดโครงการฯ เพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ รู้เท่าทันปัญหาหนี้สิน

15 ก.ย. 2565 11:16 น. 39 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ รู้เท่าทันปัญหาหนี้สิน แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ สร้างเครือข่าย สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "หนี้นอกระบบ ไม่ต้องจบชีวิต และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ยั่งยืน" โดยมีนางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ และ “กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด” ณ โรงแรมทีเค. พาเรช แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด