อธิบดี DSI เป็นประธานการปฐมนิเทศ พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการจัดจ้างใหม่ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

18 ก.ย. 2565 13:30 น. 79 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2565  ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแสดงความยินดีแก่ข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจัดจ้างใหม่  จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จำนวน 18 คน  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 คน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน  และพนักงานราชการจัดจ้างใหม่ ทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 คน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 คน
             การปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการใหม่มีความรู้ เรื่องโครงสร้าง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ตลอดจนการรับรู้เรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการที่ดี ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด