เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 11:40 น. 179,020 ครั้ง

  เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 กองกลาง
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  กองบริหารการคลัง
  กองการต่างประเทศ
  กองออกแบบและก่อสร้าง
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กองกฎหมาย
       » ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม
  สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
  กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม
  สำนักงานกลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
  สำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม
  สำนักงานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
       » ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)
 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข)
  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
  สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรม
  สำนักงานกองทุนยุติธรรม
  กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด

  เว็บไซต์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด