ภารกิจกระทรวงยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 14:29 น. 12,392 ครั้ง

 

กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ 
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม