ภารกิจสำนักงานรัฐมนตรี

16 มี.ค. 2560 14:32 น. 3,561 ครั้ง

 

สำนักงานรัฐมนตรี

ภารกิจ/หน้าที่ 
           วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ดำเนินการ เรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้ร้องเรียน หรือ ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี