ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 14:35 น. 17,223 ครั้ง

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

     มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
(5) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการขอหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(6) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรม
ตลอดจนการข่าวของกระทรวง
(7) ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในกระทรวง
(8) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย