ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 14:35 น. 9,811 ครั้ง

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

     วิสัยทัศน์ 
      “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม” 
     พันธกิจ
     1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ
     2. พัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
     3. พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
     4. พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
     5. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร