ภารกิจกรมคุมประพฤติ

16 มี.ค. 2560 14:36 น. 21,517 ครั้ง

 

กรมคุมประพฤติ

    ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์
ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ในการดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง
ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา ตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน
(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ และดำเนินการเพื่อสร้างความยุติรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือ
การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิด
(5) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน
(6) จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(7) เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอื่นในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม