ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

16 มี.ค. 2560 14:37 น. 7,070 ครั้ง

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วิสัยทัศน์ 

      ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจในบริการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เพื่อสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุข 

ภารกิจ/หน้าที่

      ระบบการบริหารจัดการรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดำเนินการและส่งเสริม 
การระงับข้อพิพาทในสังคม ดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมาย จัดทำระบบมาตรการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ส่งเสริมดำเนินการและปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน