ภารกิจกรมบังคับคดี

16 มี.ค. 2560 14:39 น. 6,619 ครั้ง

 

กรมบังคับคดี

วิสัยทัศน์ 

      ในปี 2555 กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับคดีและกำกับการบังคับคดีด้วยมาตรฐานสากลอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการบังคับคดี นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารทุกขั้นตอนอย่างทั่วถึง สมความมุ่งมั่นของประชาชน 

ภารกิจ/หน้าที่

      ดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สินตามคำสั่งศาล การบังคับคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล รับวางทรัพย์ของลูกหนี้ หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์