ภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16 มี.ค. 2560 14:40 น. 12,958 ครั้ง

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

    มีภารกิจเกี่ยวกับการพินิจเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครองผู้เยาว์
ในคดีครอบครัว โดยการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและการกํากับการปกครอง
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับเข้าสู่ครอบครัว ดําเนินชีวิตโดยปกติในสังคม และผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ รวมทั้งการป้องกันเด็กและเยาวชนในการกระทําความผิด โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และความเข้มแข็งของชุมชน
(2) ดําเนินการด้านคดีอาญา แก้ไข บําบัด ฟื้นฟู ให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ ป้องกัน พัฒนา สงเคราะห์
ติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และมาตรการอื่น ๆ
(3) ดําเนินการด้านคดีครอบครัวและการกํากับการปกครอง
(4) ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากฎหมาย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งระบบ รูปแบบ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดี และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย