ภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16 มี.ค. 2560 14:40 น. 7,209 ครั้ง

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วิสัยทัศน์ 

      ในปี พ.ศ. 2555 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชนและผู้เยาว์ ให้การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยบริหารจัดการที่โปร่งใส 

ภารกิจ/หน้าที่

      มีภารกิจในการดำเนินการพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม และมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้าน คดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครองและการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน