ภารกิจกรมราชทัณฑ์

16 มี.ค. 2560 14:41 น. 4,450 ครั้ง

 

กรมราชทัณฑ์


วิสัยทัศน์ 

      ภายในปี พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์จะเป็นองค์กรนำของอาเซียน ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง

ภารกิจ/หน้าที่

      ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตามกฎหมาย กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา