วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่

16 มี.ค. 2560 14:44 น. 77,717 ครั้ง

 

 กระทรวงยุติธรรม 
-------  กระทรวงยุติธรรม 

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
--------
 สำนักงานรัฐมนตรี
-------- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-------- กรมคุมประพฤติ
-------- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-------- กรมบังคับคดี
-------- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-------- กรมราชทัณฑ์
-------- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-------- สำนักงานกิจการยุติธรรม
-------- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
-------- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
-------- สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท : Thailand Institute of Justice - TIJ