กรมสอบสวนคดีพิเศษ

16 มี.ค. 2560 14:50 น. 2,881 ครั้ง

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วิสัยทัศน์ 

     เป็นองค์กรสหวิชาชีพที่มุ่งมั่น ปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่ออำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายให้กับสังคม ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
การคลังของรัฐ และเสริมสร้างความสงบสุข มั่งคั่ง และมั่นคงของประเทศชาติด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นที่เชื่อถือของประชาชน และองค์กรต่างๆ 


ภารกิจ/หน้าที่

      มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอื่นที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ