ภารกิจสำนักงานกิจการยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 15:06 น. 9,317 ครั้ง

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม


    คือ หน่วยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนานโยบายและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำผลให้คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถ
อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
และดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนองต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(3) สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
(4) ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
(6) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(7) บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย