ภารกิจสำนักงานกิจการยุติธรรม

16 มี.ค. 2560 15:06 น. 6,817 ครั้ง

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม


วิสัยทัศน์ 

     สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสมานฉันท์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานยุติธรรมให้เป็นมืออาชีพ 
และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของสังคมสร้างความเข้มแข็งและคุณค่าของการวิจัยให้มีบทบาทชี้นำการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 
สร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้เป็นแบบอย่างขององค์การภาครัฐ


ภารกิจ/หน้าที่

      ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ จัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการบริการงานยุติธรรม ของประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการตั้งและจัดสรรงบประมาณในการะบวนการยุติธรรม เสนอแนะ สนับสนุน และดำเนินการพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม