ภารกิจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

16 มี.ค. 2560 15:06 น. 4,560 ครั้ง

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


    มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ ประกอบ
การดำเนินคดีหรือตามที่ได้รับการร้องขอ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งการกำหนดและกำกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานสากล โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เครือข่ายและภาคเอกชน
รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน ในการพัฒนางาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(3) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย
และการพิสูจน์ศพนิรนาม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์
ศพนิรนาม
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสถาบัน
หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย