ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

16 มี.ค. 2560 15:07 น. 4,485 ครั้ง

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


    มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศโดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ กำกับ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด อำนวยการให้มีการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรข้อมูล
วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชนองค์กร
ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นฝ่ายอำนวยการของคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
รวมทั้งงานเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้ง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
แต่งตั้ง หรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินสถานการณ์การดำเนินงานและจัดระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(3) ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ งบประมาณ
ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพ
และแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
(4) อำนวยการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
(5) ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
(6) เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลสารสนเทศกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(8) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
(9) เป็นศูนย์กลางการข่าวยาเสพติดของประเทศ
(10) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมาย ว่าด้วยมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย