ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

16 มี.ค. 2560 15:07 น. 2,452 ครั้ง

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


วิสัยทัศน์ 

     เป็นหน่วยงานในการสร้างสรรค์นโยบาย เพื่ออำนวยการและประสานสนับสนุนภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายในประเทศ และอนุภูมิภาค 


ภารกิจ/หน้าที่

    ดำเนินการด้านการประสานงาน อำนวยการด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง