ภารกิจสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท : Thailand Institute of Justice - TIJ

16 มี.ค. 2560 15:08 น. 3,040 ครั้ง

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท : Thailand Institute of Justice - TIJ


ภารกิจ/หน้าที่

    เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI) ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อรองรับ การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล โดยทำงานกับภาคีทั้งในประเทศไทยและใน ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน