กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 390 : ถนนกำลังซ่อมแซม รถตกถนน ใครรับผิดชอบ

4 ต.ค. 2565 10:19 น. 679 ครั้ง


การขับรถผ่านถนน ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังซ่อมบำรุง หรือทำถนนใหม่ หรือวางท่อระบายน้ำ บางครั้งผู้รับเหมาไม่ได้ติดป้ายเตือน หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับอันตราย หรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นถนนทรุด หรืออยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ

ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักว่า “ผู้ใดจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

โดยหน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนต้องรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเกิดความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายจากการละเลยหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

 

***************************

ที่มา ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 420

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด