DSI เข้าพบเพื่อหารือ DES พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตาม พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่

12 ต.ค. 2565 13:10 น. 81 ครั้ง

ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ โดยเร่งด่วน นั้น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะทำงาน ได้เข้าพบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดแชร์ลูกโซ่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ประชุม นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 2. ด้านการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 3. ด้านการป้องกันก่อนการกระทำความผิด เพื่อลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นชื่อ “CHECK DI เฉพาะกิจแชร์ลูกโซ่” ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจสอบระดับความเสี่ยงของธุรกิจต้องสงสัย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยที่ประชุมได้ให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยในหลายประการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ดังกล่าว จะได้รับการยอมรับ และสามารถนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกลุ่มผู้กระทำความผิด ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด