อธิบดี DSI ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5

9 พ.ย. 2565 10:03 น. 21 ครั้ง

อธิบดี DSI ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานคดี มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 โดยมีนายสมชาย ติไชย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีข้อสั่งการดังนี้
1. เรื่องสืบสวนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แม้ไม่ได้รับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ แต่ควรมี การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบุกรุกที่สาธารณะสร้างรีสอร์ต ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้ติดตามความคืบหน้าผลการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้ทราบ
2. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายพื้นที่การบุกรุก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา เช่น พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้น
3. การดำเนินการสืบสวน กรณีการสร้างรีสอร์ต รุกที่ป่าที่สาธารณะและลำน้ำในพื้นที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ และมีแนวโน้มในการขยายการบุกรุกในพื้นที่ ใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม อำนวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกทำลาย ให้คณะพนักงานสืบสวน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ควรมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้นำเรื่องสืบสวนการบุกรุกที่สาธารณะสร้างรีสอร์ต ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีการบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นต้นแบบในการทำงานในเรื่องนี้
4. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญ ให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรณี การสวมตัวบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเน้นตรวจสอบการกระทำความผิดที่เป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม เพื่อป้องกันปราบปรามและยับยั้งการกระทำความผิดกฎหมายต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน สร้างส่วนร่วมในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม”
ดังนั้น หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดขอให้แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด